آگاهی و شناخت نسبت به عملکرد مستکبرین

سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان (خیانتهای امریکا)
۲۵ آذر ۱۳۵۸/ ۲۶ محرّم ۱۴۰۰
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
آگاهی و شناخت نسبت به عملکرد مستکبرین

مستضعفين وظيفه‌شان را با مستكبرين بفهمند. اين مستضعفين اكثراً نمى‌دانند. ما هم نمى‌دانيم. ما هم جزء مستضعفين هستيم. نمى‌دانيم كه اينها به سر ما چه آوردند. بعضى از ورقه‌هاى كوچكش دست ماست و مى‌دانيم. بعضى مشاهدات ما هست و چيزهايى كه به چشم ديديم. اما مسائل زياد زير پرده را ما نمى‌توانيم بفهميم. ما مى‌خواهيم آن مقدارى كه فهميديم و آن مقدارى كه امكان دارد بفهميم اين را. درست عرضه كنيم به مستضعفين دنيا. به ممالك دنيا. تا بفهمند مستضعفين كه اين مستكبرين با آنها چه مى‌كنند.