کوشش ملت در جهت حفظ نظام

حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای محمد علی رجایی‌
۱۱ مرداد ۱۳۶۰/ ۱ شوال ۱۴۰۱
مسئولیت ملت,
کوشش ملت در جهت حفظ نظام

و امید است در این موقع که دشمنان خارج و داخل دست به دست هم داده تا جمهوری اسلامی را به تباهی کشند، قشرهای مختلف ایران از علما و متفکران و محققان گرفته تا قوای مسلح و از دهقانان و کارگران و کارمندان و کارفرمایان تا بازرگانان و بازاریان و عشایر و سرحدنشینان، همفکر و هم صدا با رئیس جمهور محترم و دولت و مجلس و سایر ارگانهای اسلامی دست جنایتکاران و خائنان را قطع و در تشیید «۴» و تایید جمهوری اسلامی کوشا بوده و در ساختن ایرانی مستقل و آزاد فداکار باشند و با وحدت کلمه به کشور خود و مردم محروم آن خدمت کنند.