هشدار به مستضعفان جهان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت- لزوم هوشیاری ملت)
۱۰ شهریور ۱۳۶۰/ ۲ ذی القعده ۱۴۰۱
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
هشدار به مستضعفان جهان

من به ملت ايران و ساير ملتهاى مستضعف جهان در اين قضايايى كه مخالفين اسلام براى اسلام مى‌خواهند پيش بياورند هشدار مى‌دهم كه بايد هر چه اين قضايا و اين خرابكاريها حجمش زياد مى‌شود، حجم انسجام ملتهاى مستضعف و مستضعفان جهان بيشتر بشود. اساس اين است كه مستكبران جهان، كسانى كه از اين ممالك اسلامى و از ممالك مستضعف بهره‌بردارى مى‌كردند و مى‌كنند احساس خطر كرده‌اند و چون كه ايران را احساس كردند كه مبدأ قيام عمومى مسلمين و مستضعفان است تمام قواى خودشان را چه در تبليغات و چه در خرابكارى متمركز كردند در ايران. و بايد تمام برادرهاى ما در همه اقطار عالم- كه از قرارى كه گفته شد بعضى از برادرهاى پاكستانى اينجا آمده‌اند- تمام برادرهاى ايمانى كه خداوند تعالى در قرآن كريم آنها را برادر خوانده است توجه كنند به اينكه اگر اين نقطه بُروز مخالفت با همه ابرقدرتها- خداى نخواسته- آسيب ببيند، اسلام تا سالهاى طولانى منزوى خواهد شد. و چون همه برادرهاى ايمانى ما، در همه جا علاقه به اسلام دارند و اسلام را براى زندگى در اين عالم و در آن عالم مفيد و تنها پايگاه مى‌دانند، توجه كنند به اينكه تمام قدرتهاى عالم چه در سطح تبليغاتى و چه در سطح خرابكارى و هجوم نظامى قدرتشان را روى هم گذاشته‌اند كه اين نقطه‌اى كه از اينجا شروع شد براى قطع ايادى مستكبران جهان شرقى و غربى، اين‌ را در همين جا خفه كنند و نگذارند جاهاى ديگر توجه به اينجا داشته باشد. از خوف اينكه همان طور كه در ايران دستشان قطع شد از سلطه‌هاى همه جانبه و از ذخاير ايران، در جاهاى ديگر هم بشود.
همان طور كه آنها مجهز شدند براى سركوبى اين انقلاب اسلامى در ايران از اين خوفى كه دارند، بايد همه برادران اسلامى ما در هر جا كه هستند و در هر كشورى كه هستند، بلكه تمام مستضعفان جهان كه در زير سلطه قدرتهاى شيطانى و زير چكمه نظاميان قدرتهاى شيطانى سركوب شده‌اند بايد تمام آنها متوجه باشند و توجه به اين معنا داشته باشند كه اين نقطه بُروز مخالفت را حفظ كنند. اگر- خداى نخواسته- اين نقطه‌اى كه از اينجا شروع شده است مخالفت با تمام ابرقدرتها و با تمام شياطين عالم، اگر اين نقطه- خداى نخواسته- ركود پيدا بكند يا شكست بخورد، شكست همه مستضعفين جهان و همه مسلمين جهان و شكست اسلام در تمام ممالك اسلامى خواهد شد. و اگر اين قدرتى كه از ناحيه خدا به اين ملت اعطا شد و توانايى آن را پيدا كرد كه تمام قدرتهاى مجهز بر ضد ملت را خنثى كند و همه دستها را از ذخائر خودش و از ملت خودش قطع بكند، اگر اين محفوظ بماند اميد اين است كه اين مطلب در همه ممالك اسلامى و در همه جايى كه مستضعفين جهان تحت سلطه مستكبرين بودند، در همه جا اين مسأله انجام بگيرد.