کار و تلاش ملت، شرط خودکفایی

سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع (خدمت به اسلام و کشور)
صبح ۲۶ دی ۱۳۶۱/ ۱ ربیع الثانی ۱۴۰۳
مسئولیت ملت,
کار و تلاش ملت، شرط خودکفایی

برادرها! امروز روز کار است. هر کس در هر جا هست باید کار بکند. ما می‌خواهیم‌ خودکفا باشیم؛ خودکفایی را با تبلیغات نمی‌شود کرد، با کار می‌شود کرد. رعیت باید کار بکند، کشاورز باید کشاورزی بکند، دامدارها باید دامداری بکنند، و باغبانها باید باغبانی بکنند؛ و دانشمندان باید به طور شایسته دانش خودشان را به دانشجویان منتقل بکنند. و دانشگاه که در راس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود آنهاست، باید جدیت بکنند که روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند و به صراط مستقیم، به سوی کعبه آمال، به سوی خدای تبارک و تعالی توجه کنند و جوانان را بسازند برای آتیه این کشور. و من امیدوارم که همه ما موفق بشویم به خدمت. شمایی که در صنایع هستید صنعت را تقویت کنید. آقایانی که در جاهای دیگر هستند آن کارهایی که به آنها محول است تقویت بکنند. مبلغین تبلیغ خودشان را توسعه بدهند، و دانشمندان دانش خودشان را توسعه بدهند و منتقل کنند