مسئولیت همه قشرها نسبت به مقدرات کشور

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
صبح ۱۱ بهمن ۱۳۶۲/ ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۴
مسئولیت ملت,
مسئولیت همه قشرها نسبت به مقدرات کشور

الآن ایران از همه جا به نظر می‌رسد که اهالی ایران از همه جا بیشتر مورد آزمایش‌اند. اهالی ایران از یک رژیمی که همه می‌دانید چکاره بود، با قدرت ملت و دستهای گره کرده مشت‌های گره کرده، در حالی که ابزاری در دست نداشت آن وقت، با فریاد، آن رژیم را از بین برد، و با همان فریادها دست امریکا را و سایر قدرتها را از کشور خودش قطع کرد که امروز کشور شما دست خودتان است. نه یک کسی بالای سر شماست که بخواهد به شما حکومت کند، نه مستشاری از کشورهای دیگر دارید و نه کارشناسان.