ایجاد عدالت اجتماعی از سوی دولت

سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان (مکتبهای توحیدی)
صبح ۵ تیر ۱۳۵۸/ ۱ شعبان ۱۳۹۹
مواجهه مستضعفان و مستکبران, رسالت انبیا, اسلام مستضعفان و محرومان, انبیا, عدالت, عدالت اجتماعی, ظلم ستیزی انبیا,
ایجاد عدالت اجتماعی از سوی دولت

پیغمبرها تاریخشان معلوم است، اینها آمده‌اند که بسیج کنند این مستمندان را که بروند و این غارتگرها را سر جای خودشان بنشانند، و عدالت اجتماعی درست کنند.