رفع گرفتاریها با ایجاد حزب مستضعفین

سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت (راه حلی برای مشکلات مسلمانان)
۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۱ شوال ۱۳۹۹ «۱»
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
رفع گرفتاریها با ایجاد حزب مستضعفین

من يك پيشنهادى در چند روز پيش از اين كردم كه اگر اين پيشنهاد را عمل بكنند، اين اسباب اين مى‌شود كه روابط ان شاء اللَّه كم كم پيدا بشود. و او ايجاد يك «حزب مستضعفين»، تمام مستضعفين دنيا، اعم از مُسْلم و غير مُسْلم- اين دولتهاى غير اسلامى كه به مردم ظلم مى‌كنند؛ ملتها اين طور نيستند. ملت مثلًا امريكا، ملت فرانسه، آنها كه ظلمى نمى‌خواهند بكنند. اين كه ظلم مى‌كند، آن كه خلاف مى‌كند، دولتها هستند. آنها هم مستضعفينشان گرفتار مستكبرين است- اگر يك حزبى در عالَم پيدا بشود، يك حزب عالَمى، حزب مستضعفين، كه همان «حزب اللَّه» است، اين مشكل رفع بشود. با رفع اين دو اشكال، تمام مشكلات مسلمين رفع مى‌شود؛ هيچ قدرتى با اين قدرتها نمى‌تواند مقابله بكند.