مصادره بر اساس موازین شرع

سخنرانی در جمع خانواده شهدا و امدادگران (راه رسیدن به پیروزی نهایی)
۱۱ دی ۱۳۵۸/ ۱۲ صفر ۱۴۰۰
حاکمیت قانون, انقلاب و آفت‌های آن, آئین دادرسی, قوه قضائیه و نظارت بر آن, فساد, دادگاه,
مصادره بر اساس موازین شرع

اگر مصادره می‌شود باید روی موازین اسلامی باشد. اگر مال دیگری را، هر چه باشد، مال او باشد و از او به اسم مصادره بگیرند، این خلاف بیعتی است که شما با اسلام کردید. اگر یک دادگاهی مال یک شخصی را که احراز نکرده است که این مال از طریق حرام آمده پیش او، از چپاول آمده پیش او، بخواهد آن را مصادره کند، با آن بیعتی که کرده است که من اسلامی هستم، مخالفت کرده. اگر یک وجب زمین مصادره بشود و از مردم گرفته شده باشد بدون میزانهای شرعی، بر خلاف این معاهده‌ای است که با اسلام ما کردیم. اگر یک نفر آدم ظلم به او بشود، بر خلاف موازین به او یک تعدی بشود، هر که این کار را بکند، و این معاهده‌ای که کرده است، مخالفت کرده.