خرج بودجه دولت و مملکت به عیاشی در فرنگ

سخنرانی در جمع علمای نجف (برگزاری جشنهای شاهنشاهی- وجوب قیام علما)
۱ تیر ۱۳۵۰/ ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۱
علمای اسلامی, اسلام و ظلم ستیزی, روحانیت,
خرج بودجه دولت و مملکت به عیاشی در فرنگ

همیشه علمای بزرگ مخالفت می‌کردند؛ با قدرتها همیشه علمای بزرگ مخالفت می‌کردند برای اینکه می‌دیدند که این مخالفین، این قلدرها، بودجه مملکت را خرج عیاشیهای فرنگشان و کذا می‌کنند؛ قرض می‌کنند به عهده این ملت و می‌روند به عیاشی.