بیرون بردن ارزهای ملت از کشور

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (تبیین شرعی بودن نهضت و وظیفه مردم)
۲ آبان ۱۳۵۷/ ۲۱ ذی القعده ۱۳۹۸
رضا شاه پهلوی(رضاخان), جنایات پهلوی,
بیرون بردن ارزهای ملت از کشور

اوضاع طوری است که ایشان را مایوس کرده است. دیگر ایشان از وضع خودش مایوس است و تصریح هم می‌کند به اینکه من مایوسم، و باید هم مایوس باشد، لکن در این حالِ یاسش الآن دارد از یک طرف اموال ملت را می‌برد بیرون- جواهرات سلطنتی را می‌گویند با طیاره حمل کردند به خارج آن جزیره‌ای که برای کارهای زشت درست کرده بودند و خیلی چیزهای زیاد در اینجا خرج شده بود و موسسات زیاد، آنها را هم بعضی آقایان گفتند که فروخته است به شرکت نفت و پولهایش را حمل کرده است به خارج- و از یک طرف هم حالا که مایوس شده است افتاده است به کشتار دسته جمعی، و به هیچ کس رحم نمی‌کند.