جمع کردن جواهرات توسط شاه و بیرون کردن آن از کشور

سخنرانی در جمع پزشکان و هیات مدیره هلال احمر اراک (رضا خان و محمد رضا)
۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۵ جمادی الثانی ۱۳۹۹
محمدرضا شاه پهلوی, رژیم پهلوی, رضا شاه پهلوی(رضاخان), جنایات پهلوی,
جمع کردن جواهرات توسط شاه و بیرون کردن آن از کشور

وقتی که بردند او را، جواهرهای ایران را در چمدانها گذاشتند و در کشتی گذاشتند او را، و خود او هم، یعنی جواهرها را خود او جمع کرد، چمدانها را پر کرد از جواهر. و با کشتی حرکتش دادند برای بیرون از ایران ... این هم وقتی که می خواست برود، ... جواهرات را جمع کرد؛ و علاوه بر آن، قرضهای زیاد در ایران گذاشته است از بانکها. هرچه توانستند اینها قرض کردند و رفتند.