همبستگی ملتها در مبارزات حق‌طلبانه

مصاحبه با نشریه «اونیتا» درباره اسلام و مدرنیزه کردن ایران‌
۲۳ آذر ۱۳۵۷/ ۱۳ محرّم ۱۳۹۹
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
همبستگی ملتها در مبارزات حق‌طلبانه

امروز همچنان كه قدرتهاى شيطانى در سطح جهانى براى غارت ملت ضعيف دست در دست يكديگر گذاشته‌اند، ملتها بايد در مبارزات حق طلبانه خود يكديگر را حمايت كنند. و ما اميدواريم كه در اين لحظات حساس همه آزاديخواهان جهان، ملت مسلمان و رشيد و قهرمان ايران را يارى نمايند. ملت ايران بدون اتكا به غرب و شرق مى‌خواهد روى پاى خود بايستد و بر سرمايه‌هاى مذهبى و ملى خود استوار باشد. ملتهاى جهان از اين طرز فكر بر خلاف مسير دولتها، پشتيبانى مى‌كنند و خواهند كرد.