روز قدس، هشداری به همه ابرقدرتها

سخنرانی در جمع مردم (ویژگیهای روز جهانی قدس)
۲۵ مرداد ۱۳۵۸/ ۲۲ رمضان ۱۳۹۹
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
روز قدس، هشداری به همه ابرقدرتها

«روز قدس» يك روز جهانى است. روزى نيست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفين با مستكبرين است. روز مقابله ملتهايى است كه در زير فشار ظلم امريكا و غير امريكا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزى است كه بايد مستضعفين مجهز بشوند در مقابل مستكبرين، و دماغ مستكبرين را به خاك بمالند. روزى است كه بين منافقين و متعهدين امتياز خواهد شد. متعهدين اين روز را روز قدس مى‌دانند، و عمل مى‌كنند به آنچه بايد بكنند. و منافقين- آنهايى كه با ابرقدرتها در زير پرده آشنايى دارند و با اسرائيل دوستى- در اين روز بى‌تفاوت هستند، يا ملتها را نمى‌گذارند كه تظاهر كنند. روز قدس روزى است كه بايد سرنوشت ملتهاى مستضعف معلوم شود، بايد ملتهاى مستضعف اعلام وجود بكنند در مقابل مستكبرين. بايد همان طور كه ايران قيام كرد و دماغ مستكبرين را به خاك ماليد و خواهد ماليد، تمام ملتها قيام كنند و اين جُرثومه‌هاى فساد را به زباله دانها بريزند. روز قدس روزى است كه بايد اين دنباله‌روهاى رژيم سابق در ايران، و آن توطئه‌چينهاى رژيم فاسد و ابرقدرتها در ساير جاها خصوصاً در لبنان، تكليف خودشان را بدانند. روزى است كه بايد همت كنيد و همت كنيم كه قدس را نجات بدهيم؛ و برادران لبنانى را از اين فشارها نجات بدهيم. روزى است كه بايد تمام مستضعفين را از چنگال مستكبرين بيرون بياوريم. روزى است كه بايد جامعه مسلمين‌ همه اظهار وجود بكنند و هشدار بدهند به ابرقدرتها و به اين تُفاله‌هايى كه مانده است از آنها- چه در ايران و چه در ساير جاها.روز قدس، روزى است كه بايد به اين روشنفكرانى كه در زير پرده با امريكا و عمال امريكا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اينكه اگر از فضولى دست برنداريد، سركوب خواهيد شد! ما به آنها مهلت داديم و با آنها با ملايمت رفتار كرديم كه شايد دست از شيطنت بردارند و اگر دست برندارند، كلمه آخر را خواهيم گفت و خواهيم به آنها فهماند كه ديگر رژيم سابق قابل برگشتن نيست و ديگر امريكا نمى‌تواند به اينجا حكومت كند، و ديگر ساير ابرقدرتها نمى‌توانند در اين مملكت حكومت كنند. روز قدس روزى است كه بايد به همه ابرقدرتها هشدار داد كه بايد دست خود را از روى مستضعفين برداريد و سر جاى خود بنشينيد.