راندن ستمگران از صحنه

پیام به مسیحیان جهان در میلاد حضرت عیسی (توصیه‌های امام به مسیحیان)
۲ دی ۱۳۵۸/ ۳ صفر ۱۴۰۰
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
راندن ستمگران از صحنه

هان اى پدران كليسا! بپاخيزيد و عيسى مسيح را از چنگال اين دژخيمان نجات دهيد؛ كه آن پيامبر بزرگ از ستمگرى كه دين را وسيله ظلم، و دعا را وسيله رسيدن به مَسند ستمگرى به بندگان خدا قرار مى‌دهد بيزار است؛ كه دستورهاى آسمانى همه براى نجات مظلومان، از ملكوت نازل شده است؛ و اى مستضعفان جهان! برخيزيد و هم پيمان شويد و ستمگران را از صحنه برانيد؛ كه زمين از خداست و وارث آن مستضعفانند.