ایستادگی مستضعفان در مقابل مستکبران

سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی (ترسیمی از چهره نظام اسلامی ایران)
۲۱ مرداد ۱۳۵۹/ ۱ شوال ۱۴۰۰ «۱»
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
ایستادگی مستضعفان در مقابل مستکبران

همه مستضعفان جهان در مقابل مستكبران بايستند و مسائل خودشان را اخذ كنند و حق خودشان را بگيرند و بايد بدانند كه حق، گرفتنى است، و الّا اعطا نخواهند كرد.