قیام مظلومان بر‌ضد مستکبرین

سخنرانی در جمع خانواده شهدای کشورهای اسلامی (شعار حمایت از حقوق بشر)
قبل از ظهر ۲۹ بهمن ۱۳۵۹/ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۱
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
قیام مظلومان بر‌ضد مستکبرین

و ما شريك غم همه مظلومين جهان هستيم، و پشتيبان همه مظلومان جهان. بايد مظلومان جهان كه هستند خودشان قيام كنند بر ضد مستكبرين. مستضعفين نبايد بنشينند كه دولتهايشان اين كار را بكنند، خودشان انجام بدهند.