حفظ نقطه بروز مخالفت

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت- لزوم هوشیاری ملت)
۱۰ شهریور ۱۳۶۰/ ۲ ذی القعده ۱۴۰۱
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
حفظ نقطه بروز مخالفت

من به ملت ايران و ساير ملتهاى مستضعف جهان در اين قضايايى كه مخالفين اسلام براى اسلام مى‌خواهند پيش بياورند هشدار مى‌دهم كه بايد هر چه اين قضايا و اين خرابكاريها حجمش زياد مى‌شود، حجم انسجام ملتهاى مستضعف و مستضعفان جهان بيشتر بشود.

...همان طور كه آنها مجهز شدند براى سركوبى اين انقلاب اسلامى در ايران از اين خوفى كه دارند، بايد همه برادران اسلامى ما در هر جا كه هستند و در هر كشورى كه هستند، بلكه تمام مستضعفان جهان كه در زير سلطه قدرتهاى شيطانى و زير چكمه نظاميان قدرتهاى شيطانى سركوب شده‌اند بايد تمام آنها متوجه باشند و توجه به اين معنا داشته باشند كه اين نقطه بُروز مخالفت را حفظ كنند. اگر- خداى نخواسته- اين نقطه‌اى كه از اينجا شروع شده است مخالفت با تمام ابرقدرتها و با تمام شياطين عالم، اگر اين نقطه- خداى نخواسته- ركود پيدا بكند يا شكست بخورد، شكست همه مستضعفين جهان و همه مسلمين جهان و شكست اسلام در تمام ممالك اسلامى خواهد شد. و اگر اين قدرتى كه از ناحيه خدا به اين ملت اعطا شد و توانايى آن را پيدا كرد كه تمام قدرتهاى مجهز بر ضد ملت را خنثى كند و همه دستها را از ذخائر خودش و از ملت خودش قطع بكند، اگر اين محفوظ بماند اميد اين است كه اين مطلب در همه ممالك اسلامى و در همه جايى كه مستضعفين جهان تحت سلطه مستكبرين بودند، در همه جا اين مسأله انجام بگيرد.