بر مستکبران آدمخوار بشورید و حق خود را بگیرید

پیام به انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا (رسالت دانشجویان مسلمان)
۱۲ آبان ۱۳۶۰/ ۶ محرم ۱۴۰۲
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
بر مستکبران آدمخوار بشورید و حق خود را بگیرید

هان اى مستضعفان جهان، بر مستكبران آدمخوار بشوريد و حق خود را از آنان بگيريد كه خداوند با شماست و وعده او تخلف ناپذير است. از خداوند قادر متعال پيروزى اسلام را خواهانم.