مبارزه با فقر با ارائه سیستم صحیح اقتصاد اسلامی

پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (برائت از مشرکان)
۶ مرداد ۱۳۶۶/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
مبارزه با فقر با ارائه سیستم صحیح اقتصاد اسلامی

اين به عهده علماى اسلام و محققين و كارشناسان اسلامى است كه براى جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‏هاى سازنده و دربرگيرنده منافع محرومين و پابرهنه‏ها را ارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به درآورند.