وصیت به همه مسلمانان و مستضعفان جهان در گرفتن حق خود از مستکبران

توضیحی بر چگونگی سیر نگارش وصیتنامه سیاسی- الهی

مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
وصیت به همه مسلمانان و مستضعفان جهان در گرفتن حق خود از مستکبران

وصيت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان اين است كه شماها نبايد بنشينيد و منتظر آن باشيد كه حكام و دست‌اندركاران كشورتان يا قدرتهاى‌ خارجى بيايند و براى شما استقلال و آزادى را تحفه بياورند. ما و شماها لا اقل در اين صد سال اخير، كه بتدريج پاى قدرتهاى بزرگ جهانخوار به همه كشورهاى اسلامى و ساير كشورهاى كوچك باز شده است مشاهده كرديم يا تاريخهاى صحيح براى ما بازگو كردند كه هيچ يك از دوَل حاكم بر اين كشورها در فكر آزادى و استقلال و رفاه ملتهاى خود نبوده و نيستند؛ بلكه اكثريت قريب به اتفاق آنان يا خود به ستمگرى و اختناق ملت خود پرداخته و هر چه كرده‌اند براى منافع شخصى يا گروهى نموده؛ يا براى رفاه قشر مرفه و بالانشين بوده و طبقات مظلوم كوخ و كپرنشين از همه مواهب زندگى حتى مثل آب و نان و قوت لا يموت محروم بوده، و آن بدبختان را براى منافع قشر مرفه و عياش به كار گرفته‌اند؛ و يا آنكه دست نشاندگان قدرتهاى بزرگ بوده‌اند كه براى وابسته كردن كشورها و ملتها هر چه توان داشته‌اند به كار گرفته و با حيله‌هاى مختلف كشورها را بازارى براى شرق و غرب درست كرده و منافع آنان را تأمين نموده‌اند و ملتها را عقب مانده و مصرفى بار آوردند و اكنون نيز با اين نقشه در حركتند.
و شما اى مستضعفان جهان و اى كشورهاى اسلامى و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوى تبليغاتى ابرقدرتها و عمّال سرسپرده آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم مى‌كنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پر افتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوى يك دولت اسلامى با جمهوريهاى آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همه مستكبران جهان را به جاى خود خواهيد نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالى وعده فرموده است.