عالمگیر شدن پرتو استقلال و آزادی

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (اقتدار ایران در جهان)
صبح ۲۱ بهمن ۱۳۶۶/ ۲۱ جمادی الثانی ۱۴۰۸
صدور انقلاب,
عالمگیر شدن پرتو استقلال و آزادی

ملت ما بحمد اللَّه با عنايت حق تعالى و عنايت اولياى خداى تبارك و تعالى كه به آنها ايمان داد، به آنها قدرت داد، اين ملت دست رد به سينه همه زد و ايستاد و گفت استقلال را ما مى‌خواهيم، آزادى را ما مى‌خواهيم. و اگر به همين وضع پيش برود، مطمئن باشيد كه پرتوش همه عالم را خواهد گرفت.