تباه کردن رشد فکری جوانان به عنوان ذخایر کشور

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره جنایات پنجاه ساله پهلوی‌
۱۷ آبان ۱۳۵۷/ ۷ ذی الحجه ۱۳۹۸
دانشگاه قبل از انقلاب اسلامی,
تباه کردن رشد فکری جوانان به عنوان ذخایر کشور

ما دوتا ذخیره، یک ملت دوتا ذخیره ممکن است داشته باشد که ایران داشت: یکی ذخیره‌های مادی زیرزمینی، یکی هم ذخیره‌ها [یی‌] که عبارت از این جوانها بود- اینها هم از ذخایر ملت است دیگر- این هر دوی اینها را تباه دارد می‌کند و تباه کرد. 
این راجع به ذخایر ما که زیرزمینی‌اش و روی زمینی‌اش. و راجع به جوانهای ما که از ذخایر بزرگ ما هستند، نمی‌گذارند اینها تحصیل کنند؛ رشد فکری برای اینها نمی‌گذارند. اینها را تا یک- حتی آن کس که خارج آمده و تحصیل می‌کند جوری کرده‌اند که این اینها تحصیلشان تحصیل حسابی نشود- به یک حدی می‌خواهند اینها را نگه دارند که در همان حد، همان عملگی برای آنها بکنند! همین. نمی‌گذارند قوه اعتراض در اینها پیدا بشود، نمی‌گذارند رشد فکری در اینها پیدا بشود که مقابل اینها بایستند و نگذارند اینها این قدر چپاول کنند.