اسلام، حق همه

پیام رادیو تلویزیونی به ملت مسلمان ایران (رابطه دین و سیاست)
۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۱ شوال ۱۳۹۹
صدور انقلاب,
اسلام، حق همه

من اميدوارم كه ما بتوانيم پرچم اسلام را، پرچم جمهورى اسلام را، در همه جاى دنيا برپا كنيم و اسلام، كه حق همه است، از او تبعيت كنند؛ همه از او تبعيت كنند.