برادری و محبت مبنای دولت اسلامی

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز (ضرورت حفظ وحدت)
۲۹ آذر ۱۳۵۸/ ۳۰ محرّم ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
برادری و محبت مبنای دولت اسلامی

من اميدوارم كه اين نقطه عطف تاريخى كه از ايران پيدا شده است به همه ممالك اسلامى، بلكه به همه مستضعفان جهان، پرتوافكن باشد. و من اميدوارم كه شما جوانها، شما عزيزان، ببينيد كه يك دولت اسلامى، كه مبنايش بر برادرى است، نه بر حاكم و محكومى، شماها ادراك كنيد و ببينيد يك حكومتى كه مبنايش بر محبت است؛ مبنايش بر اخوت است؛ مبنايش بر اين نيست كه يكى بالا باشد و يكى پايين؛ مبنايش اين نيست كه طبقه‌اى باشد فوق طبقه ديگر؛ شماها ببينيد آن را.