امید به پیاده کردن عدالت در جهان

سخنرانی در جمع پاسداران و نظامیان (ضرورت ایجاد تحول روحی)
۷ خرداد ۱۳۵۹/ ۱۳ رجب ۱۴۰۰ «۱»
صدور انقلاب,
امید به پیاده کردن عدالت در جهان

من اميدوارم كه اين عدالتى كه به يُمْن وجود اسلام و اولياى اسلام در بين بشر آمد، ما بتوانيم بعد از 2500 سال ظلم و رژيم ظالم، و بعد از پنجاه سال خيانت و ظلم، و ستم و چپاولگرى بتوانيم ان شاء اللَّه تعالى در ايران اولًا و در ساير جهان بعدها پياده كنيم.