مستضعفان جهان بدانند حق، گرفتنی است

سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی (ترسیمی از چهره نظام اسلامی ایران)
۲۱ مرداد ۱۳۵۹/ ۱ شوال ۱۴۰۰ «۱»
صدور انقلاب,
مستضعفان جهان بدانند حق، گرفتنی است

ما مى‌خواهيم كه همه ممالك اسلامى اين ويژگيها را داشته باشد و اين معنايى كه در ايران تحقق پيدا كرده است در همه ممالك اسلامى باشد و اين انقلاب صادر بشود به همه ممالك اسلامى و همه مستضعفان جهان در مقابل مستكبران بايستند و مسائل خودشان را اخذ كنند و حق خودشان را بگيرند و بايد بدانند كه حق، گرفتنى است، و الّا اعطا نخواهند كرد.