کار بی نظیر جوانان

سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران (خودکفایی)
صبح ۱ آبان ۱۳۶۲/ ۱۶ محرم ۱۴۰۴
جوانان,
کار بی نظیر جوانان

من امیدوارم که با فعالیت شما عزیزان، با فعالیت همه جوانهای ایران، همه قشرهای ملت، زن و مرد ملت، این کشور دیگر از آسیب دهر مصون باشد و دست همه ابرقدرتها تا ابد از آن کوتاه باشد... کاری که شما جوانها کردید در دنیا بی‌نظیر است.هیچ کشوری را شما سراغ ندارید که از ابرقدرتی بریده باشد و به ابرقدرت دیگری اتصال پیدا نکرده باشد. بی‌استثنا تمام کشورهای دنیا یا در تحت سلطه مستقیم یا غیر مستقیم این ابرقدرت‌اند یا در تحت سلطه مستقیم یا غیر مستقیم آن ابرقدرت.