نهضت رو به توسعه

سخنرانی در جمع قهرمانان کُشتی (شکست ابرقدرتها- محاصره اقتصادی)
صبح ۲۸ آذر ۱۳۵۸/ ۲۹ محرّم ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
نهضت رو به توسعه

نهضت ما دارد توسعه پيدا مى‌كند، و مى‌رود توى ملتها. ملتهايى كه ببينند كه ملت ايران در مقابل يك قدرت بزرگ ايستاده و پيش برده، يك قدرت شيطانى را كه همه قدرتها دنبالش بودند يك ملتى ايستاده و ايستادگى كرده و پيش برده، ساير ملتها هم گرفتارند ديگر. آنها هم همين گرفتاريهايى كه ما داريم آنها دارند. مصر به دست سادات «3» و جاهاى ديگر هم به دست ديگران. همه ملتها مبتلاى به دولتهايشان هستند. آنها هم مى‌خواهند از زير اين بار بيرون بيايند، وقتى ديدند كه ايران قيام كرد و پيش برد، و لو كشته داد اما پيش برد، ديگران هم همين فكر در مغزشان پيدا مى‌شود. ملتهاى ديگر هم همين معنا را مى‌خواهند. آنها هم همين كار را خواهند كرد.