امیدوارم در همه ممالک اسلامی مسئولین از خود مردم باشند

سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی (ترسیمی از چهره نظام اسلامی ایران)
۲۱ مرداد ۱۳۵۹/ ۱ شوال ۱۴۰۰ «۱»
صدور انقلاب,
امیدوارم در همه ممالک اسلامی مسئولین از خود مردم باشند

ما ميل داريم كه همه ممالك اسلامى، همه كشورهاى اسلامى، همه كشورهاى مستضعفين دنيا اين طور بشود كه يك جمعيت باشند. در بين خود اين جمعيت و در بين همين جمعيت، نخست وزير، رئيس جمهور، مجلس، افراد ديگرى كه در بنگاههاى دولتى هستند، تعيين بشوند تا آسيب بردار نباشد.