کوتاهی دست ابرقدرتها از مخازن مسلمین

سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی (وظیفه دولتها در قبال تجاوز عراق)
۲۸ مهر ۱۳۵۹/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
کوتاهی دست ابرقدرتها از مخازن مسلمین

اينكه مى‌گوييم بايد انقلاب ما به همه جا صادر بشود، اين معنى غلط را از او برداشت نكنند كه ما مى‌خواهيم كشورگشايى كنيم. ما همه كشورهاى مسلمين را از خودمان مى‌دانيم. همه كشورها بايد در محل خودشان باشند. ما مى‌خواهيم اين چيزى كه در ايران واقع شد و اين بيدارى كه در ايران واقع شد و خودشان از ابرقدرتها فاصله گرفتند و دادند و دست آنها را از مخازن خودشان كوتاه كردند، اين در همه ملتها و در همه دولتها بشود، آرزوى ما اين است. معنى صدور انقلاب ما اين است كه همه ملتها بيدار بشوند و همه دولتها بيدار بشوند و خودشان را از اين گرفتارى كه دارند و از اين تحت سلطه بودنى كه هستند و از اينكه همه مخازن آنها دارد به باد مى‌رود و خودشان به نحو فقر زندگى مى‌كنند نجات بدهد.