قصد دولتهای خلیج فارس برای جلوگیری از صدور انقلاب

سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام (تمسک به ولایت حضرت علی «ع»)
صبح ۴ مهر ۱۳۶۲/ ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۳
صدور انقلاب,
قصد دولتهای خلیج فارس برای جلوگیری از صدور انقلاب

مايى كه مى‌خواهيم اسلام در همه جا باشد و مى‌خواهيم اسلام صادر بشود، ما كه نمى‌گوييم كه مى‌خواهيم با سرنيزه صادر بكنيم؛ ما مى‌خواهيم با دعوت، با دعوت به همه جا اسلام را صادر كنيم.
ما مى‌خواهيم يك الگويى از اسلام در عالم- و لو يك الگوى ناقصى باشد- نشان بدهيم كه همه عقلاى عالم غير از آنهايى كه جنايتكارانِ بالذات هستند، همه ملت‌هاى مظلوم بفهمند كه اسلام چى آورده و مى‌خواهد چه بكند در دنيا. اسلام با اين محرومين، با اين مظلومين، با اين گرفتارها مى‌خواهد چه كند كه اينها را نجات بدهد. و شما دولت‌هاى خليج و غير خليج كوشش داريد به اينكه اين اسلام را نگذاريد از ايران يك قدم بيرون بگذارد، و لو اينكه به رغم انف شما، بيرون پا گذاشته است و خواهد گذاشت.