معرفی چهره حقیقی اسلام

سخنرانی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما (رسالت و نقش صدا و سیما)
صبح ۹ اسفند ۱۳۶۲/ ۲۵ جمادی الاول ۱۴۰۴
صدور انقلاب,
معرفی چهره حقیقی اسلام

ما كه مى‌گوييم اسلام را ما مى‌خواهيم صادر كنيم، معنايش اين نيست كه ما سوار طياره بشويم و بريزيم به ممالك ديگر. يك همچو چيزى نه ما گفتيم و نه ما مى‌توانيم. اما آنكه ما مى‌توانيم اين است كه به وسيله دستگاههايى كه داريم، به وسيله همين صدا و سيما، به وسيله مطبوعات، به وسيله گروه‌هايى كه در خارج مى‌روند، اسلام را آن طورى كه هست معرفى كنيم. اگر آن طورى كه هست معرفى بشود، مورد قبول همه خواهد شد. بشر به فطرتش يك فطرت سالم است، اگر يك چيزى را القا بكنند، روى فطرت سالم خودش قبول مى‌كند و قدرتمندها از همين معنا مى‌ترسند.
بنا بر اين ما يك وظيفه بسيار بزرگ بر عهده داريم. نه ما تنها، همه مسلمانها و نه شما تنها، همه قشرهايى كه در ايران و در خارج ايران هستند و متعهد به اسلام هستند، وظيفه بزرگى داريم و آن اينكه اسلام را آن طورى كه هست، آن طورى كه خداى تبارك و تعالى فرموده است، آن طورى كه در روايات و در قرآن ما هست، آن طور به مردم ارائه بدهيم و به دنيا ارائه بدهيم، و همين خودش از هزارها توپ و تانك بيشتر مى‌تواند مؤثر باشد. آن چيزى كه با ارشاد حاصل بشود، قلب مردم را بر مى‌گرداند. و اين كار، اين هنر از اسلام مى‌آيد و اين هنر از احكام اسلام مى‌آيد، نه با يك توپ و تانك بخواهد كار بكند.