ما که می‌خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (ایجاد محیطی اسلامی در سفارتخانه‌ها)
صبح ۱۱ آبان ۱۳۶۴/ ۱۸ صفر ۱۴۰۶
صدور انقلاب,
ما که می‌خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم

ما از اول گفتيم مى‌خواهيم انقلابمان را صادر كنيم. صدور انقلاب به لشكركشى نيست، بلكه مى‌خواهيم حرفمان را به دنيا برسانيم كه يكى از آن مراكز، وزارت امور خارجه است كه بايد مسائل ايران و اسلام و گرفتاريهايى كه ايران از شرق و غرب داشته است، به دنيا برساند و به دنيا بگويد كه مى‌خواهيم اين گونه عمل كنيم.