موافقت ملتها با ایران

بیانات در جمع اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس بین المجالس (صدور انقلاب)
۲۲ مهر ۱۳۶۰/ ۱۵ ذی الحجه ۱۴۰۱
صدور انقلاب,
موافقت ملتها با ایران

متوجه باشيد كه در هر جا زورمندان و دولتها با ما مخالف باشند، ملتها با ما موافقند. بايد اساس را مردم و فكر مردم قرار داد و بايد به فكر مردم بود، نه دولتها؛ زيرا مردم و توده‌ها با حق موافقند؛ چون زير بار ستم بوده‌اند و نمى‌خواهند تحت سلطه امريكا و شوروى باشند.
ما در جهت تبليغات تقريباً صفر بوده‌ايم. بايد علاوه بر سفرهاى رسمى، سفرهاى غير رسمى هم بنماييم تا دنيا را بيدار كنيم. اگر بخواهيم انقلاب را صادر كنيم، بايد كارى كنيم كه مردم خودشان حكومت را به دست گيرند تا مردم- به اصطلاح- طبقه سه روى كار بيايند. تنها در سفرهاى غير رسمى است كه درست مى‌توانيد با مردم عادى كوچه و بازار تماس بگيريد و آنها را روشن كنيد. بودن شما، كه يال و كوپال نداريد، در ميان مردم، هم جالبتر است و هم شما بهتر مى‌توانيد تبليغ كنيد.