شناساندن انقلاب به دنیا

سخنرانی در جمع سرپرستان هیاتهای عازم به کشورهای خارجی (مظلومیت ایران)
۱۰ بهمن ۱۳۶۰/ ۴ ربیع الثانی ۱۴۰۲
صدور انقلاب,
شناساندن انقلاب به دنیا

ه بايد خودمان راه بيفتيم، دوره برويم، برويم و مسائلمان را بگوييم و الآن يك فرصت خوبى است براى آقايان و من اميدوارم كه با پشتيبانى خداى تبارك و تعالى، شما موفق بشويد در هر جا برويد، مصاحبات داشته باشيد. در جمعيتهايى كه هست برويد شركت كنيد، صحبت بكنيد. و مردم بلاد اين طور نيستند كه مثل اين حكومتها باشند و مثل اين قدرتهاى بزرگ باشند، مردم، حتى مردم امريكا هم آن طور نيستند؛ منتها اين قدر تبليغ كردند به ضد ما كه آنها خيال مى‌كنند كه الآن در ايران هر روز- در بعضى از حرفهايشان اين است كه- هر روز در ميدان كذا يك عده كثيرى را اينها به رگبار مسلسل مى‌بندند و از بين مى‌برند.