انتخاب ارزشهای انسانی

سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزشهای انسانی)
۴ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۱۰ رجب ۱۴۰۳
صدور انقلاب,
انتخاب ارزشهای انسانی

ما اميدواريم كه از اين مركز اسلامى ايران يك وضعى پيدا بشود كه آن ارزشهاى فاسد را دفن كند و اسلام عزيز را ترويج كند، و نور قرآن را تجلى بدهد در سرتاسر دنيا تا ارزشهاى اسلامى كه دفع شده است و ارزشهاى انسانى كه دفع شده است زنده بشود و احيا بشود. و اين اولش اين است كه ما خودمان توجه داشته باشيم به خودمان، ما خودمان توجه داشته باشيم كه اگر امر داير بشود بين ارزشهاى انسانى و الهى و ارزشهاى طاغوتى بايد ارزشهاى انسانى را انتخاب كنيم. اگر امر داير بشود بين خدمت كردن به كشور خودمان و متعهد بودن در مقابل اسلام و كشور خودمان يا خدمت كردن به كشورهاى شرق و غرب بايد آن چيزى كه براى خودمان است انتخاب كنيم.