رجم عقبات و راندن ابرقدرتها از کشورهای اسلامی

پیام به مسلمانان ایران و جهان (شناخت محتوای حج و وظایف مسلمانان)
۷ مهر ۱۳۵۸/ ۷ ذی القعده ۱۳۹۹
حج و جایگاه آن,
رجم عقبات و راندن ابرقدرتها از کشورهای اسلامی

گردش به دور خانه خدا نشان دهنده این است که به غیر از خدا گِرد دیگری نگردید. و رَجْم عَقَبات، رجم شیاطین انس و جن است. شما با رجم با خدای خود عهد کنید تا شیاطین انس و ابرقدرتها را از کشورهای اسلامی عزیز برانید. امروز جهان اسلام به دست امریکا گرفتار است. شما برای مسلمانان قاره‌های مختلف جهان پیامی از خداوند ببرید؛ پیامی که به غیر از خدا، بردگی و بندگی هیچ کس را نداشته باشید.