صدور ارزشهای انسانی

سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزشهای انسانی)
۴ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۱۰ رجب ۱۴۰۳
صدور انقلاب,
صدور ارزشهای انسانی

اگر بخواهيد به همه مشكلات پيروز بشويد بايد همه محكم بايستيد در مقابل همه قدرتها. بايد مهيا كنيد خودتان را در مقابل همه مشكلات. بايد ارزشهاى انسانى را از اينجا به همه جا صادر كنيد؛ و استقلال خودتان را همه جور؛ استقلال فرهنگى، استقلال اقتصادى، استقلال اجتماعى همه اينها را بايد شما محكم نگاه داريد. و اين در سايه اين است كه توجه به مكتب اسلام و اتكال به خداى بزرگ و با هم همپيمان شدن و همه قشرها برادر دانستن يكديگر است.