رسیدن موج انقلاب به سراسر جهان با نیت خالص

سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)
صبح ۲۹ آبان ۱۳۶۲/ ۱۴ صفر ۱۴۰۴
صدور انقلاب,
رسیدن موج انقلاب به سراسر جهان با نیت خالص

مادامى كه قصد خالص باشد، توجه به خدا باشد و خالص باشد، تا اين طور باشد بلااشكال پيروز هست اين كشور و از اينجا هم موجش مى‌رسد به همه جا و رسيده است. و انقلاب شما بحمد اللَّه صادر شده است، نه اينكه صادر مى‌شود، صادر شده و تقويت مى‌شود در خارج.