حصول مراتب معنوی حج در سایه عمل صحیح به دستورات عبادی

پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانه عید قربان (فلسفه حج و رسالت حجاج)
۴ شهریور ۱۳۶۳/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۴ «۱»
حج و جایگاه آن,
حصول مراتب معنوی حج در سایه عمل صحیح به دستورات عبادی

مراتب معنوی حج، که سرمایه حیات جاودانه است و انسان را به افق توحید و تنزیه نزدیک می‌نماید، حاصل نخواهد شد مگر آنکه دستورات عبادی حج به طور صحیح و شایسته و مو به مو عمل شود، و حجاج محترم و روحانیون معظم کاروانها تمام همّ خود را صرف در تعلیم و تعلم مناسک حج کنند. و بر مسئله‌دانان است که از همراهان خود مواظبت کنند، که خدای نخواسته تخلف از دستورات نشود.