تسری دولت اسلام به سایر ملتها

سخنرانی در جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد (مواد مخدر)
۱۲ تیر ۱۳۵۸/ ۸ شعبان ۱۳۹۹
صدور انقلاب,
تسری دولت اسلام به سایر ملتها

ان شاء اللَّه بلكه اين نهضت به ثمر برسد و دولت اسلامى آن طورى كه اسلام فرموده است، نه آن طورى كه هواهاى نفسانى بخواهد بكند آنى كه اسلام فرموده است اگر ان شاء اللَّه اين تحقق پيدا بكند، سعادت براى اين ملت و ساير ملتها [است‌].