این پیروزی به کشورهای اسلامی سرایت می‌کند

سخنرانی در جمع دانش‌پژوهان قزوین (حفظ روحیه انقلابی و ایمان)
۲۸ تیر ۱۳۵۸/ ۲۴ شعبان ۱۳۹۹
صدور انقلاب,
این پیروزی به کشورهای اسلامی سرایت می‌کند

با اين ايمان، با اين انقلاب و روح انقلابى شما ان شاء اللَّه پيروز مى‌شويد، و پيروزى را به آخر مى‌رسانيد و ان شاء اللَّه از كشور خودتان به كشورهاى خارجى، كشورهاى اسلامى سرايت مى‌كند.