انقلاب ایران، مایه امید مستضعفان جهان

سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش (عمق پیشرفتهای نظامی)
صبح ۲۲ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۹ شعبان ۱۴۰۲ «۱»
صدور انقلاب,
انقلاب ایران، مایه امید مستضعفان جهان

آنچه كه از خارج هميشه به ما خبر مى‌رسد و آنهايى كه مى‌روند اطلاع به ما مى‌دهند و گاهى بعض شخصيتها به ما پيام مى‌فرستند كه شما عمق اين كارى كه كرديد، خودتان هم نمى‌دانيد. تمام اين بررسيها، بررسيهاى ظاهرى و پيشرفتهاى ظاهرى اين نيروهاى اسلامى است. عمق اين پيشرفتهاى ظاهرى هم همان طورى كه به ما گفته مى‌شود، پيام مى‌فرستند، براى خودمان هم باز خيلى واضح نيست كه جمهورى اسلامى و اين نهضتى كه در ايران پيدا شده است، در همان عمق طبيعى و مادى‌اش چه دگرگونى‌اى در همه ارزشها ايجاد كرده است. و شما بايد بدانيد كه ملتها، حتى آن ملتهايى كه الهى هم نيستند، اينها همه‌شان- كه جزء مستضعفان جهان هستند، و هميشه در تحت سلطه مستكبران بوده‌اند- اميد دوخته‌اند به اين نهضتى كه در ايران حاصل شده است.