لزوم هماهنگی کامل بین تمام گروههای شرکت کننده

پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (بیان مصائب مسلمین)
۲۹ شهریور ۱۳۶۱/ ۲ ذی الحجه ۱۴۰۲
حج و برگزاری مناسک,
لزوم هماهنگی کامل بین تمام گروههای شرکت کننده

لازم است در این سفر مبارک بر جریانات و طرحهای اسلامی- سیاسی، هماهنگیهای کامل بین تمام کاروانها و گروهها باشد و از هرج و مرج و امور مخالف با اخلاق اسلامی به طور کامل اجتناب شود.