هماهنگی بین متصدیان حج با مسولین

حکم انتصاب پنج نماینده در امور حج‌
۱۸ خرداد ۱۳۶۰/ ۵ شعبان ۱۴۰۱
حج و برگزاری مناسک,
هماهنگی بین متصدیان حج با مسولین

ضمناً متصدیان ادارات گوناگونی که به هر مناسبت کارشان با حج ارتباط پیدا می‌کند موظفند برای هماهنگی در کارهای خود با صلاحدید و تصویب‌ آقایان محترم کارها را انجام دهند.