مسولیت سنگین روحانیون در برگزاری حج پس از انقلاب

سخنرانی در جمع مدیران کاروانهای حج کل کشور (اهمیت حج و رسالت حجاج)
ساعت ۹ صبح ۸ مهر ۱۳۵۸/ ۸ ذی القعده ۱۳۹۹
حج و برگزاری مناسک,
مسولیت سنگین روحانیون در برگزاری حج پس از انقلاب

من به طور اختصار چند کلمه به آقایان روحانیونی که در کاروانها هستند و به روسای کاروانها عرض می‌کنم و مطلب راجع به همه حُجّاج بیت الله الحرام هم هست. و او این است که باید آقایان متذکر باشند که حج امسال غیر از حج سالهای سابق است. سالهای سابق، در این سنَوات اخیره، حجی بود که با کاروانهای طاغوتی و با منتخبین از طرف طاغوت می‌رفتند؛ و در خدمت طاغوت بسیاری از آنها بودند. و اگر چنانچه در آنجا چه از معمَّمین و چه از روسای کاروان خطایی سر می‌زد، این خطای طاغوت بود؛ به اسلام لطمه‌ای وارد نمی‌کرد، بلکه تحکیم اسلام بود. تحکیم احکام اسلام بود.
امسال همان طوری که همه دستگاهها متحول به دستگاه اسلامی باید بشود، یکی از چیزهایی که بسیار مهم است همین کاروانهای حج است. در این سال چشمها دوخته شده است که ببینند فرق امسال و سالهای سابق چیست؟ آیا اینها که ادّعا می‌کنند که رژیم طاغوت رفته است و جمهوری اسلامی پیدا شده است، آیا اینهایی که الآن نمایندگان دولت هستند، منتخبین دولت اسلامی هستند، منتخبین علمای بلاد هستند، آیا اینها همان طوری که اسمشان اقتضا می‌کند، واقعشان هم این طورند؟ اعمالشان هم مطابق با ادّعاست؟ یا همان ادعاست که جمهوری اسلامی و کاروانهای حج منتخب از جمهوری اسلامی؟
امروز یک امری است که شما باید از عهده یک مسئولیت بزرگی برآیید؛ مسئولیت حیثیت اسلام. اگر در زمان طاغوت یک معمَّم یک کاری انجام می‌داد، می‌گفتند که طاغوتی است. امروز نمی‌گویند طاغوتی است؛ می‌گویند اسلامی است.
اگر خدای نخواسته شما در این حجی که مشرَّف می‌شوید و در این مواقفی که در حضور مسلمین، همه مسلمین دارید، اگر وضع شما با وضع سابق و زمان طاغوت فرق نکند، در عالم منعکس می‌شود که اسم جمهوری اسلامی است، و معنا رژیم طاغوتی. آبروی اسلام را ممکن است که شما از بین ببرید؛ و آبروی اسلام را ممکن است ان شاء الله حفظ کنید.