لزوم تفاوت برگزاری مناسک حج بعد از انقلاب

سخنرانی در جمع مدیران کاروانهای حج کل کشور (اهمیت حج و رسالت حجاج)
ساعت ۹ صبح ۸ مهر ۱۳۵۸/ ۸ ذی القعده ۱۳۹۹
حج و برگزاری مناسک,
لزوم تفاوت برگزاری مناسک حج بعد از انقلاب

شما باید الگو باشید برای جمهوری اسلامی- چه روحانیون، و چه روسای کاروانها، و چه سایر حُجّاج- امسال حج نمونه است؛ حج جمهوری اسلامی است؛ نه حج رژیم طاغوتی. شَرف زیاد، و مسئولیتْ زیادتر است. مسئولیت همه داریم در مقابل اسلام. امروز نه شما تنها، همه قشرهای ملت، دولت، ملت، همه مسئولند در مقابل خدای تبارک و تعالی و در مقابل اسلام. ما که مدّعی هستیم جمهوری اسلامی، و رژیم طاغوتی رفت و به جای او جمهوری اسلامی آمد، ما باید اثبات کنیم این مطلب را که تغییر کرده است، تحول حاصل شده است، در همه چیز.
لزوم تحوّل اسلامی‌
اگر بنا باشد که در دولت که می‌رویم تحول نشده باشد، پیش ملت که می‌رویم تحول نشده باشد، شما که کاروانها هستید تحول نشده باشد، شما که روحانی کاروان هستید تحول پیدا نکرده باشید، اگر این طور باشد، همان رژیم است و همان مسائل طاغوتی، منتها اسم را ما عوض کردیم. ما می‌خواهیم ان شاء الله مسمَّی‌ عوض بشود. تغییر [داده‌] بشود، رژیم طاغوتی به همه محتوا به رژیم انسانی- اسلامی به همه محتوا. بسیار باید متوجه باشید. بسیار باید خودتان بسیار پاسبانی از خودتان بکنید. پاسداری از خودتان بکنید.
و این سفر را سفر الی الله حساب بکنید. و بدانید که با این سفر ممکن است که شما یک آبروی بسیار زیاد پیش خدای تبارک و تعالی پیدا کنید؛ و ممکن است خدای نخواسته سقوط پیدا کنید.