هماهنگ بودن راهپیمایی ها و شعارهای حج

پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان (توصیه‌های اخلاقی، سیاسی و عبادی)
۲۵ مرداد ۱۳۶۴/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۵
حج و برگزاری مناسک,
هماهنگ بودن راهپیمایی ها و شعارهای حج

لازم است نظم و ترتیب و آداب اسلامی را به طور شایسته و دقیق مراعات نمایند؛ و از شعارهای خودساخته، که ممکن است با القای منحرفان برای ایجاد اغتشاش و صدمه‌ زدن به آبروی زائران شرکت‌کننده از تمامی کشورهای اسلامی و خصوصاً جمهوری اسلامی باشد، جداً خودداری کنند؛ و از شعارهایی که متصدیان امور راهپیمایی با دستور مستقیم نماینده این جانب، مقرر می‌دارد پیروی نموده، و از آنها تجاوز نکنند؛ و از کسانی که احیاناً بر خلاف دستور می‌خواهند شعاری بدهند پیروی نکنند؛ و آنان را نصیحت کنند؛ و اگر اصرار ورزیدند، از خود برانند. و تنها راهپیماییهایی را که مقرر شده است انجام دهند، و راهپیمایی دیگری خودسرانه نکنند. و بدانند که اگر از تخلفات آنان و تجاوز از حدود تعیین شده لطمه‌ای به آبروی حجاج تمامی کشورها و یا جمهوری اسلامی بخورد، پیش خداوند تعالی مسئول هستند و مورد مواخذه خواهند شد. و باید بدانند که یکی از فلسفه‌های مهم اجتماع عظیم از سراسر جهان در این مقام مقدس و مهبط وحی، به هم پیوستن مسلمانان جهان و تحکیم وحدت بین پیروان پیامبر اسلام و پیروان قرآن کریم در مقابل طاغوتهای جهان است. و اگر خدای نخواسته از اعمال بعض زائران در این وحدت خللی واقع شود و تفرقه‌ای ایجاد گردد، موجب سخط رسول الله- صلی الله علیه و آله- و عذاب خداوند قادر خواهد شد.