اجتناب از مصارف ناروا در خرید سوغات و تشریفات

پیام به آقایان محیی الدین انواری و فضل اللَّه محلاتی (وظایف سرپرستان حجاج)
۲۹ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۸ شوال ۱۳۹۹
حج و برگزاری مناسک,
اجتناب از مصارف ناروا در خرید سوغات و تشریفات

کسانی که به عنوان سوغات مصارف ناروا می‌نمایند یا تشریفات و مهمانیهای خارج از رویه در وقت برگشت از حج می‌نمایند، مقتضی است این نحو هزینه‌ها را صرف احتیاج برادران و خواهران علیل و مستمند خود نمایند که خداوند تعالی به آنان اجر و برکت عنایت فرماید.