پرهیز از آلوده شدن به دنیا در سفر حج

سخنرانی در جمع مدیران کاروانهای حج کل کشور (اهمیت حج و رسالت حجاج)
ساعت ۹ صبح ۸ مهر ۱۳۵۸/ ۸ ذی القعده ۱۳۹۹
حج و برگزاری مناسک,
پرهیز از آلوده شدن به دنیا در سفر حج

چه آقایان اهل علم، و چه کاروانها و روسای کاروانها، و چه سایر حُجّاج. سفر، سفر الی الله است؛ نه سفر به سوی دنیا. آلوده به دنیا نکنید.